แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังน้ำก่ำรีสอร์ท) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย 20/06/2024
โครงการวางท่อระบายน้ำในเขตทาง (สายเชื่อมบ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา - บ้านสระพังทอง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา 13/06/2024
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ -บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓ - บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๓ ช่วง 15/03/2024
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัดเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 23/02/2024
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 26/01/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมที่มีน้ำขัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 26/01/2024
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสาย อบต. หลังเก่า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านสันติสุข) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านโคกน้อย-บ้านดอนข้าวหลามเหนือ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายริมเขื่อน-บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายวัดป่าสุภารมณ์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายไปสำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านนาคำ-หอปู่ตา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิผลนุกูล) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายในหมู่บ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายอ่างเก็บน้ำบ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม-วัดภูเหล็กเปียก) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายเรียบคลองส่งน้ำบ้านคำผักแพว) หมู่ที่ ๘ บ้านคำผักแพว 19/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ -บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓ - บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัดเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายคับพวง-บ้านโนนงาม) หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านคับพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ) ค่าจัดซื้อวัสดุ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) จำนวน ๘ แห่ง (วันที่ ๑ กรกฎาคม -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
ซื้อแว่นตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางลาดลงเรือ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นกำจัดยุ่ง,สเปรย์กำจัดแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) จำนวน ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเข็ม กระบอกฉีดยาที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ จำนวน ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงแผนที่และสำรวจข้อมูลภาคสนามจนแล้วเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ - บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ ๙ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ -บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓ - บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัดเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ - บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ ๙ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) กองช่างเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขใจ กายแข็งแรง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีเหลืองดอกคูณ เพื่อใช้ในพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงสีฟ้า) สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเรียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงน้ำพรทิพย์) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเรียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังน้ำก่ำรีสอร์ท) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบสี - ขาวดำ ประจำเดือนกรฎาคม ๒๕๖๗ กองช่างเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน กค ๘๒๖๑ นครพนม กองช่างเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อวัสดุอื่น (สารสมและคลอรีน) ระบบผลิตประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงน้ำพรทิพย์) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมประตูรั้วและห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในเขตทาง (สายเชื่อมบ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา - บ้านสระพังทอง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2024
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำเหนือ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเรียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงน้ำพรทิพย์) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโพธิ์ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาคำ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายมูล เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำใต้ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำเหนือ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนข้าวหลาม เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่