แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๑๒๐ ลิตร 23/03/2023
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงแผนที่และสำรวจข้อมูลภาคสนามจนแล้วเสร็จฯ 02/02/2023
โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำก่ำ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 28/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ 22/09/2022
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก( ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ 19/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้า) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ 01/09/2022
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 05/08/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ แห่ง 25/07/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน สถานที่ดำเนินการ ๑๕ จุด 07/07/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 19 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 16/06/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ 23/02/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ 20/01/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดลงเรือ ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับดิน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 06/01/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิติ - วัดวังขอนแดงและไหล่คลองส่งน้ำไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 06/01/2022
อาหารเสริม(นม) เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน ๘.๙๓๒ กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง 30/12/2021
อาหารเสริม(นม) เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน ๓๘.๔๕๔ กล่อง โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง 30/12/2021
อาหารเสริม(นม) เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน ๘,๓๕๒ กล่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 30/12/2021
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิมิต - วัดวังของแดงและไหล่คลองส่งน้ำสายไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 23/12/2021
ซ่อมแซมทางลาดลงเรือ ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับระดับดิน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 23/12/2021
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิมิต - วัดวังของแดงและไหล่คลองส่งน้ำสายไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 23/12/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเข็ม กระบอกฉีดยาที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ จำนวน ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงแผนที่และสำรวจข้อมูลภาคสนามจนแล้วเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโพธิ์ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนข้าวหลาม เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายมูล เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาคำ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำใต้ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำเหนือ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเข็ม กระบอกฉีดยาที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก,ผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างเหมารถขุดดิน เพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๙-๖๒-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างเหมารถขุดดิน เพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อซ่อมแซมตัวถังบรรทุกน้ำรถดับเพลิง ทะเบียน บต ๒๑๓๐ นครพนม เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมารถขุดดิน เพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน ผน ๘๙๑๐ อุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน บต ๙๕๘๔ นครพนมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน ตพ ๖๔๔ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน บต ๓๒๐๖ นครพนม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโพธิ์ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโพธิ์ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโพธิ์ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำเหนือ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
เหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำก่ำใต้ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 25/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาคำ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนข้าวหลาม เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายมูล เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ระบบผลิตประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่