แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสาย อบต. หลังเก่า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านสันติสุข) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านโคกน้อย-บ้านดอนข้าวหลามเหนือ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายริมเขื่อน-บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายวัดป่าสุภารมณ์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายไปสำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านนาคำ-หอปู่ตา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิผลนุกูล) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายในหมู่บ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายอ่างเก็บน้ำบ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม-วัดภูเหล็กเปียก) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายเรียบคลองส่งน้ำบ้านคำผักแพว) หมู่ที่ ๘ บ้านคำผักแพว 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายคับพวง-บ้านโนนงาม) หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายแก่งคับพวง-หมู่บ้านคับพวง) บ้านคับพวง หมู่ที่ ๔ 19/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล 15/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านโคกน้อย-บ้านดอนข้าวหลามเหนือ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย 15/09/2023
โครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายริมเขื่อน-บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา 15/09/2023
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายวัดป่าสุภารมณ์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ 15/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายคับพวง-บ้านโนนงาม) หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านคับพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ) ค่าจัดซื้อวัสดุ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) จำนวน ๘ แห่ง (วันที่ ๑ กรกฎาคม -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
ซื้อแว่นตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางลาดลงเรือ) หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นกำจัดยุ่ง,สเปรย์กำจัดแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) จำนวน ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเข็ม กระบอกฉีดยาที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลน้ำก่ำ จำนวน ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงแผนที่และสำรวจข้อมูลภาคสนามจนแล้วเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ - บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ ๙ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ - บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ ๙ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านสันติสุข) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายริมเขื่อน-บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสาย อบต. หลังเก่า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านนาคำ-หอปู่ตา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านใหม่ทรายมูล-บ้านทรายมูล) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายไปสำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายวัดป่าสุภารมณ์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำก่ำสิทธิผลนุกูล) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านนาคำ-หอปู่ตา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอื่นเกี่ยวกับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอื่นในกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลน้ำก่ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลน้ำก่ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายแก่งคับพวง-หมู่บ้านคับพวง) บ้านคับพวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายในหมู่บ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านโคกน้อย-บ้านดอนข้าวหลามเหนือ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตทาง (ถนนสายบ้านนาคำ-หอปู่ตา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านโคกน้อย-บ้านดอนข้าวหลามเหนือ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายแก่งคับพวง-หมู่บ้านคับพวง) บ้านคับพวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายเรียบคลองส่งน้ำบ้านคำผักแพว) หมู่ที่ ๘ บ้านคำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม-วัดภูเหล็กเปียก) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายอ่างเก็บน้ำบ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (ถนนสายในหมู่บ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างจัดทำคู่มือ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หลอดไฟท้าย,ไฟท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนข้าวหลาม เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้อแว่นตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน ตพ ๖๔๔ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างเหมารถขุดดิน เพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน ผน ๘๙๑๐ อุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน บต ๙๕๘๔ นครพนมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่