นโยบายในการบริหาร

นโยบายในการบริหาร 1. มีกา…

Continue Reading...

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล *ตา…

Continue Reading...

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส…

Continue Reading...

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ …

Continue Reading...

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั…

Continue Reading...