สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

 

 • งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1) งานสารบรรณของเทศบาล
  (2) งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  (3) งานเลขานุการการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  (4) งานสาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
  (5) งานตรวจสอบ และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
  (6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  (8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  (9) งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
  (10) งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
  (11) งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  (12) งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
  (13) งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
  (14) งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
  (15) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
  (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
  (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
  (8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
  (9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
  (10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
  (11) งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
  (12) งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  (13) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
  (14) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  (15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  (2) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
  (3) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
  (4) การจัดทำแผนชุมชน
  (5) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  (6) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  (7) การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
  (8) การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
  (9) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
  (10) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  (2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
  (3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ
  (4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  (6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
  (7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1) งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล
  (2) งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  (3) งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
  (4) งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
  (5) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาล
  (6) งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1) การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
  (2) การจัดทำนิตยสาร วารสารของเทศบาล
  (3) การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล
  (4) การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล
  (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
mungmee

Share: