ข้อมูลสภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เป็นเทศบาลประเภท สามัญ

ตำบลน้ำก่ำ เป็นจุดระหว่างลำน้ำก่ำเชื่อมแม่น้ำโขง เรียกว่าปากก่ำ แต่เดิมได้มีราษฎรจากมุกดาหารและราษฎรจากแขวงสุวรรณเขตประเทศลาว อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณปากก่ำ เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับการประกอบอาชีพการเกษตรและประมง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตามลำน้ำว่า “บ้านน้ำก่ำ”ตำบลน้ำก่ำเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดตั้งเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ”มื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลน้ำก่ำ” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

   ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   ทิศใต้  ติดกับ ตำบลโป่งงาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

   ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

   ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลฝั่งแดงและตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 34,032  ไร่  หรือ  54.4512 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งแยกออกเป็น 20 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร/คน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร/คน
1 บ้านน้ำก่ำกลาง 745 11 บ้านโนนสังข์ 528
2 บ้านแก่งโพธิ์ 718 12 บ้านสระพังทอง 602
3 บ้านน้ำก่ำใต้ 1,385 13 บ้านนาคำเจริญ 631
4 บ้านคับพวง 684 14 บ้านสันติสุข 233
5 บ้านนาคำ 700 15 บ้านโคกน้อย 298
6 บ้านทู้ 702 16 บ้านดอนข้าวหลามเหนือ 568
7 บ้านทรายมูล 568 17 บ้านน้ำก่ำน้อย 761
8 บ้านคำผักแพว 539 18 บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา 692
9 บ้านดอนข้าวหลาม 335 19 บ้านเหล่าเจริญ 592
10 บ้านน้ำก่ำเหนือ 740 20 บ้านทรายมูล 278

สถานศึกษา

ตำบลน้ำก่ำ ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 9 แห่ง

  1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ           สังกัด   เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
  2. โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมถ์)        สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม                         สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. โรงเรียนบ้านคับพวง                                     สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. โรงเรียนบ้านทรายมูล                                   สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์                                   สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคี)                             สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. โรงเรียนบ้านนาคำ                                       สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัด    17   แห่ง

1. วัดศรีสะอาด             หมู่ที่    13      2 วัดมุขอุดม                           หมู่ที่    3

3. วัดโพธิ์คำ                 หมู่ที่    10      4 วัดโพธิ์ศรี                            หมู่ที่    1

5. วัดดอนข้าวหลาม     หมู่ที่    9        6 วัดโสภณธรรมาราม                หมู่ที่    18

7. วัดโพธิ์ชัย                 หมู่ที่    4        8 วัดโพธิ์ชัย                            หมู่ที่    5

9.  วัดสมสะอาด           หมู่ที่    7        10 วัดบ้านโนนสังข์                   หมู่ที่    11

11. วัดสระพังทอง        หมู่ที่    12      12 วัดสามัคคีธรรม                   หมู่ที่    8

13 วัดป่าสุภารมย์        หมู่ที่    10      14 วัดดอนม่วงไข่                     หมู่ที่    17

15 วัดป่าสัก                หมู่ที่    17      16 สำนักสงฆ์สันติวนาราม           หมู่ที่    14

17 สำนักสงฆ์สุวรรณราม  หมู่ที่ 20

สถานที่ท่องเที่ยว
       หาดแห่ (ช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม )

mungmee

Share: