ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำก่ำ เป็นจุดระหว่างลำน้ำก่ำเชื่อมแม่น้ำโขง เรียกว่าปากก่ำ แต่เดิมได้มีราษฎรจากอำเภอมุกดาหารและราษฎรจากแขวงสุวรรณเขตประเทศลาว อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณปากก่ำ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับการประกอบอาชีพการเกษตรและประมง เพราะเป็นที่ราบลุ่มและมีปลาชุกชุมในฤดูน้ำหลาก ปลาจำนวนมากจะมารวมตัวกันว่ายทวนน้ำขึ้นไปในลำน้ำก่ำ เพื่อวางไข่ อาศัยพื้นที่ตรงที่ตั้งหมู่บ้านเป็นจุดระหว่างลำน้ำก่ำเชื่อมแม่น้ำโขง ซึ่งเรียกว่าปากก่ำ โดยมีอิทธิพลต่อการเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่อาศัย จึงตั้งชื่อบ้านตามลำน้ำว่า “บ้านน้ำก่ำ” และตำบลน้ำก่ำเป็นตำบลหนึ่งในอยู่ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

             ทิศใต้  ติดกับ ตำบลโป่งงาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

             ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

             ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลฝั่งแดงและตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเทศบาลประเภทสามัญจัดตั้งเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลน้ำก่ำ” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552

mungmee

Share: