ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปัจจุบัน ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประการหนึ่งคือ การเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ และการเผาป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตามที่กฎหทายกำหนดในการควบคุมแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ

  1. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่ของเอกชนรวมทั้งมีอำนาจเข้าระงับเหตุรำคาญนั้นด้วย ตามมาตรา 26
  2. กรณีมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ เช่น ทำให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า หรือเถ้าในที่หรือทางสาธารณะจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อเหตุรำคาญดังกล่าวระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร ถ้าเห็นสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถกำหนดในคำสั่งให้ผู้กระทำโดยวิธีใดๆ เพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญดังกล่าว หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้างต้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74
  3. กรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่ของเอกชน เช่น การจุดไฟเผาตอซังข้าวพืชไร่ หรือเผาป่าในที่ดินของตน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุรำคาญในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรก็สามารถกำหนดวิธีการใดๆให้ผู้นั้นปฏิบัติเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้างต้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74
  4. กรณีเป็นเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ตามมาตรา 28/1 ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74
2020-03_396a107a6242caf
Admin Namkam

Share: