แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
ยุทธศาสตร์-อปท.

Click!! ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 

mungmee

Share: