กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560

2.พรบ.เทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่-13)พ.ศ.2552

3.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542

5.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540

6.พรบ.ควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539

8.พรบ.บริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542

9.พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560

10.พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.พรบ.ภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534

13.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

14.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

15.พรบ.สาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

16.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539

17.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558

19.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

20.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546

21.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท พ.ศ.2548

22.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

23.ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

24.ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560

25.ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

26.ระเบียบาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547

27.ระเบียบว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547

28.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560

29.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560

30.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

mungmee

Share: