การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13   หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐี่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals SDGs:  เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Admin Namkam

Share: