โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ

ในวันที่ 17, 18 และ 21 สิงหาคม 2566 นายทองสอน ระทะนาม มอบหมายให้นายวัฒนา แสงสุวรรณ เป็นประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก่ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทู้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูลร่วมด้วย

Share: