อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

เป็นกิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลฯ

Share: