การจัดสรรบประมาณฯ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรบประมาณฯ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมกรณีการปรับอัตราการจ่ายงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

 

 

 

Admin Namkam

Share: