ประชุมอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประชุมอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 35 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 3 แห่ง ในเขตตำบลน้ำก่ำ

Share: