ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ขอเชิญตอบแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2566

เรื่อง ขอเชิญตอบแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
——————————–

ขอเชิญประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับบริการ ที่เคยใช้บริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ตอบแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำความคิดเห็นไปปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ แสกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินฯ ที่ภาพด้านล่าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับ ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับบริการ ที่เคยใช้บริการหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  IIT สำหรับ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

Share: