การประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมี ผู้บริหารเทศบาล ชี้แจง และ สมาชิกสภาฯ บุคลคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ เข้าร่วมการประชาคม

การประชาคมท้องถิ่น เรื่องอาคารเรียน
Share: