มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ) ในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมคณะ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ค่าพาหนะ) เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ จำนวน 2ราย ดังนี้
1. นายพัฒนพงษ์ กันทะวงศ์ บ.น้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ 10
2. นางสาวอรอุมา หงษ์ทอง บ.ทู้ หมู่ที่ 6

#กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

Share: