ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS Thailand)

ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
ขอความร่วมมือมายังเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพื่อประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS Thailand)
Admin Namkam

Share: